Závěť / poslední vůle

Závěť / poslední vůle a způsoby jejího pořízení

  • závěť holografická / závěť pořízená soukromou listinou – napsaná a podepsaná vlastní rukou zůstavitele
  • závěť alografická / závěť pořízená soukromou listinou – sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele a podepsaná zůstavitelem
  • závěť ve formě notářského zápisu / závěť pořízená veřejnou listinou – sepsaná notářem
  • privilegovaná závěť / závěť pořízená s úlevami – závěť ústní před třemi svědky; závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá; závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (s omezenou platností a pro osoby nacházející se kvůli nějaké události v život ohrožující situaci a nemohou využít tradiční formy pořízení závěti)

Případy závěti s nutnou přítomností notáře

  • zůstavitel pořizuje notářský zápis ve prospěch osoby pečující o něj ve zdravotnickém či sociálním zařízení
  • zůstavitel je osobou starší 15 let, která dosud nenabyla svéprávnosti
  • zůstavitel je omezen ve svéprávnosti
  • zůstavitel chce založit nadaci (nadační listina) či nadační fond (zakládací jistina)

Závěť pořízená notářským zápisem je nejbezpečnějším způsobem pořízení závětinotář také může poradit s jejím zněním. Závěť pořízená veřejnou listinou je odvolatelná tím, že si zůstavitel vyžádá její vydání.

Důvodem pro sepsání závěti je předejít dědění ze zákona, případně majetkovým sporům mezi dědici a určení, na koho mají okamžikem smrti zůstavitele přejít jeho práva a závazky – dědictví. Zároveň je to dokument, kterým se bude řídit notář vedoucí pozůstalostní řízení / přesněji řízení o pozůstalosti / dříve dědické řízení. Zůstavitel má právo závěť kdykoli změnit či zrušit pořízením nové nebo odvoláním. Pro uložení originálu závěti je využívána notářská úschova a současně notář zapisuje závěť do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republikou, kde jsou evidovány taktéž dědické smlouvy, povolání správce pozůstalosti nebo smlouvy o zřeknutí se dědického práva.