Cena za notářské služby

Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. (Notářský tarif), je tedy pro všechny notáře stejná.

Úplné znění notářského tarifu je k dispozici na stránkách notářské komory a uvedeno níže:

Notarsky_tarif-1

Odměna notáře se buď vypočítává z tarifní hodnoty, nebo je daná pevnou částkou.

Konkrétní příklady cen
Dále jsou uvedeny příklady odměn za nejčastější úkony notáře. Na písemný nebo telefonický dotaz Vám rádi vypočteme odměnu notáře konkrétně pro Váš případ.


Kupní smlouva
U notářského zápisu o kupní smlouvě se odměna notáře vypočítává z kupní ceny.

Je-li např. kupní cena 1.000.000,00 Kč,  bude činit odměna notáře 6.540,00 Kč  (7.914,00 Kč vč. DPH)

při kupní ceně 2.000.000,00 Kč, bude činit odměna notáře 8.540,00 Kč (10.334,00 Kč vč. DPH),

a při kupní ceně 6.000.000,00 Kč bude odměna notáře 14.540,00 Kč (17.594,00 Kč vč. DPH),

Darovací smlouva
U darovací smlouvy je tarifní hodnotou hodnota daru.

Je-li předmětem smlouvy dar v hodnotě 200.000,00 Kč, činí odměna notáře 1.600,00 Kč, (1.936 vč. DPH)

u daru v hodnotě 2.000.000,00 Kč činí odměna notáře 6.400,00 Kč (7.744,00 Kč vč. DPH)

a bude-li mít předmět daru hodnotu 6.000.000,00 Kč, bude odměna notáře činit 10.900,00 Kč (13.189,00 Kč vč. DPH)

Úschova peněz
U notářské úschovy je tarifní hodnotou výše částky v úschově.
V případě, že notář přijímá peníze do úschovy v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sám sepisoval, pak se odměna za notářskou úschovu snižuje na jednu desetinu.

Při úschově částky 1.000.000,00 Kč, činí odměna notáře 5.600,00 Kč (6.776,00 Kč vč. DPH), resp. 560,00 Kč u úschovy v souvislosti s notářským zápisem,

při úschově částky 2.000.000,00 Kč, činí odměna notáře 7.600,00 Kč (9.196,00 vč. DPH), resp. 760,00 Kč u úschovy v souvislosti s notářským zápisem,

při úschově částky 6.000.000,00 Kč, činí odměna notáře 15.600,00 Kč, (18.876,00 Kč vč. DPH) resp. 1.560,00 Kč u úschovy v souvislosti s notářským zápisem

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Tarifní hodnotou je hodnota plnění (výše peněžitého plnění) k jehož přímé vykonatelnosti je svolováno. Výše odměny se vypočte stejným způsobem, jako u kupní smlouvy,

při plnění 100.000,00 Kč činí odměna notáře 1.340,00 Kč (1.622,00 Kč vč. DPH),

při plnění 200.000,00 Kč činí 2.140,00 Kč (2.590,00 Kč vč. DPH),

a při plnění 500.000,00 Kč činí 4.540,00 Kč (5.494,00 Kč vč. DPH).

Založení společnosti
Odměna notáře se vypočítává z výše základního kapitálu zakládané společnosti činí nejméně 4.000,00 Kč (4.840,00 Kč vč. DPH).

Notářský zápis o založení společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem 265.000,00 Kč, nebo nižším, tak stojí 4.000,00 Kč (4.840,00 Kč vč. DPH),

u notářského zápisu o založení akciové společnosti se základním kapitálem 2,000.000,00 Kč pak odměna notáře činí 12.800,00 Kč (15.488,00 Kč vč. DPH).

Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, osvědčení průběhů valných hromad
Tarifní hodnota těchto notářských zápisů zpravidla nelze určit, odměna notáře v tom případě činí 4.000,00 Kč (4.840,00 Kč vč. DPH). Jde-li o rozhodnutí o přeměně právnické osoby, pak činí nejméně 10.000,00 Kč (12.100,00 Kč vč. DPH).

Zúžení společného jmění manželů
Je-li společné jmění manželů zužováno do budoucna, pak tarifní hodnotu nelze určit, odměna notáře pak činí 5.000,00 Kč (6.050,00 Kč vč. DPH)

Je-li předmětem zúžení společného jmění manželů konkrétní majetek, je tarifní hodnotou cena tohoto majetku. Odměna notáře se vypočte stejně, jako v případě darovací smlouvy.

K odměně notáře je třeba připočíst náhradu notářské komoře za zápis do evidence listin o manželském majetkovém režimu ve výši 200,00 Kč.

Má-li být smlouva zapsána též do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu ještě dalších 400,00 Kč.

Závěť
Odměna notáře za notářský zápis o závěti je stanovena pevnou sazbou a činí 1.500,00 Kč, k tomu je třeba připočíst 200,00 Kč jako poplatek Notářské komoře za zápis do seznamu právních jednání pro případ smrti a 100,00 Kč jako odměnu notáře za provedení tohoto zápisu (celkem tedy 2.178,00 Kč vč. DPH).

Plná moc
Odměna notáře za notářský zápis o plné moci činí 1.000,00 Kč (1.210,00 Kč vč. DPH).

Přímý zápis
Notář může provést přímý zápis do veřejného rejstříku, je-li zápis činěn na základě podkladového notářského zápisu, který notář sepsal a pokud byly notáři doloženy všechny skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku. Odměna notáře za přímý zápis činí 300,00 Kč (363,00 Kč vč. DPH)

Mají-li být některé skutečnosti doloženy notáři až po sepsání podkladového notářského zápisu, sepíše notář o doložení těchto skutečností další notářský zápis, odměna za tento notářský zápis činí činí 1.000,00 Kč (1.210,00 Kč vč. DPH)

Notář též vybere soudní poplatek za přímý zápis do veřejného rejstříku, který činí 8.000,00 Kč za první zápis akciové společnosti, 2.700,00 Kč za první zápis osoby do veřejného rejstříku (s výjimkou akciové společnosti nebo spolku) a 1.000,00 Kč za zápis změny nebo doplnění.

DALŠÍ VÝDAJE
Je-li třeba, pro sepisovaný notářský zápis, provést další úkony, jako jsou ověření podpisů, kopií, výpisy z katastru nemovitostí či rejstříku trestů, není odměna za tyto úkony součástí odměny notáře a bude účtována zvlášť.

Má -li být vydán více než jeden stejnopis notářského zápisu, činí odměna notáře 100 Kč za každou započatou stranu stejnopisu.

Zvýšení odměny
Notář může odměnu přiměřeně zvýšit nejvýše o 100 % z těchto důvodů:

  • jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,
  • u úkonu složeného, nejde-li o osvědčení průběhu valných hromad,
  • jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,
  • jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle provádějí mimo kancelář.