Smlouvy o manželském majetkovém režimu

Manželský majetkový režim existuje jako režim zákonný, režim smluvený nebo režim založený rozhodnutím soudu s tím, že druhé dva režimy jsou režimy modifikované, kterými se majetková práva a povinnosti manželů budou řídit pouze v případě, že dojde k úkonu, který je zakládá.
Chtějí-li se manželé či snoubenci odchýlit od zákonného manželského majetkového režimu, mohou tak učinit smlouvou o manželském majetkovém režimu. Touto smlouvou manželé či snoubenci mohou:

 1. sjednat režim oddělených jmění, což znamená, že cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví, přičemž s majetkem může volně nakládat bez souhlasu druhého manžela;
 2. vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství, což znamená, že při uzavření manželství společné jmění nevznikne a vznikne až v okamžiku zániku manželství, přičemž jeho obsahem bude majetek nabytý oběma manžely za trvání manželství, ovšem pouze za předpokladu, že v den zániku manželství je tento majetek stále ve vlastnictví jednoho z manželů;
 3. rozšířit rozsah společného jmění v zákonném režimu, což znamená, že z výlučného majetku jednoho z manželů se stane majetek společný (například jeden z manželů zdědí majetek a následně ho učiní majetkem společným);
 4. zúžit rozsah společného jmění, což znamená, že z již nabytého majetku ve společném jmění se stane výlučný majetek jednoho z manželů nebo podílové spoluvlastnictví obou manželů, nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určené součásti jmění do svého výlučného vlastnictví či do podílového spoluvlastnictví;
 5. sjednat správu toho, co je součástí společného jmění, odchylně od zákona;
 6. a také uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství rozvodem nebo smrtí.

Manželé smluvně dále mohou změnit smluvený režim nebo režim založený rozhodnutím soudu.

Všechny smlouvy o změně manželského majetkového režimu, tedy smlouvy o změně zákonného režimu, jakož i smlouvy o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu (dále jen „smlouvy o manželském majetkovém režimu“) musí být sepsány ve formě notářského zápisu.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na žádost obou manželů, se zapisují do veřejného seznamu, tedy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam“), který v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Zápis do Seznamu provede notář, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, nebo není-li to možné, Notářská komora České republiky. Zápis má takové právní účinky, že manželé či snoubenci se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, tedy že tyto smlouvy jsou vůči třetím osobám účinné; v opačném případě totiž platí, že těchto smluv se lze vůči třetím osobám dovolat jen tehdy, je-li jim jejich obsah znám.

V Seznamu se kromě smluv o manželském majetkovém režimu evidují také rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu.

Notářská komora České republiky zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup základní údaje zapisované do rejstříku Seznamu, tedy zejména údaje o tom, kdo uzavřel smlouvu o manželském majetkovém režimu a o jaký režim se jedná. Konkrétní opis smlouvy o manželském majetkovém režimu,  opis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu nebo potvrzení o tom, že tyto nejsou v Seznamu zapsány, pak získáte u kteréhokoli notáře.

Pro úplnost je třeba zmínit, že všechny smlouvy a rozhodnutí soudů o manželském majetkovém režimu se povinně evidují v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Evidence“), kterou v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Tato Evidence je však neveřejná a slouží pouze pro potřeby soudu v řízení o pozůstalosti.

Účelem uzavírání smluv o manželském majetkovém režimu je zpravidla řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na rodinu, mohou vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství či předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.

Předmanželská smlouva

a hlavní důvody pro její uzavření

 • předcházení eventuálním budoucím sporům o vypořádání společného jmění manželů
 • ochrana před současnými nebo předpokládanými dluhy a exekucemi druhého partnera
 • vstup jednoho z partnerů do potenciálně rizikového podnikání
 • uzavírání druhého, třetího a dalšího manželství
 • eliminace možných rozporů po smrti jednoho z manželů v případě dětí z různých manželství

Termín předmanželská smlouva zákon nepoužívá, nicméně umožňuje sjednat (a také kdykoli v budoucnu změnit nebo zrušit) jiný než zákonný manželský majetkový režim a k tomu stanovil formu veřejné listiny – notářský zápis. Notář při jejím sepsání poučí obě zúčastněné strany o všech možnostech úpravy režimu majetkových vztahů manželů, vysvětlí jejich důsledky a doporučí vhodné řešení.

Má-li být smlouva o manželském majetkovém režimu označovaná jako manželská či předmanželská smlouva závazná i pro třetí osoby, musí manželé po svatbě doložit oddací list notáři, který smlouvu může zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou České republiky. Dobrovolnou registrací odpadá povinnost dokládat či prokazovat její existenci při každém právním jednání.

Zúžení společného jmění manželů

a možnosti jeho podoby

 • smluvený režim (oboustranná dohoda o zúžení SJM)
 • režim založený rozhodnutím soudu (na základě návrhu jednoho z manželů) z:
  • obligatorně závažných důvodů – věřitel požaduje zajištění pohledávky nad rámec majetku manžela, manžela lze považovat za marnotratného, manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika
  • fakultativně závažných důvodů – manžel začal podnikat, manžel se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby

Zúžení společného jmění manželů v podobě smluveného režimu je možné sjednat před sňatkem i během manželství výhradně ve formě veřejné listiny (tj. notářského zápisu), kterou může sepsat pouze notář. Zákonný manželský majetkový režim lze tedy upravit doplňkovou dohodou – tzv. manželská či předmanželská smlouva. Smluvený režim lze změnit další dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu.

Dohoda o zúžení SJM sjednaná mezi snoubenci nabývá účinnosti ke dni právoplatného uzavření manželství. V případě sjednání smlouvy v průběhu manželství je platná ke dni jejího uzavření, nemá však zpětný účinek. Vůči třetím osobám je smlouva účinná, pokud ji notář (je-li to v ní ujednáno, jinak na základě písemné žádosti obou manželů) zapíše do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky. V případě, že je předmětem smlouvy nemovitost, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí, který provádí notář.